Geschiedenis

In nagedachtenis van Henk en Riet Stienstra is de Stichting Rosas Donamus opgericht. Vanaf de zestiger jaren is het bedrijf Stienstra uitgegroeid tot een groot vastgoedbedrijf in Nederland. Henk en zijn vrouw Riet hadden een groot sociaal hart en hebben altijd een grote betrokkenheid gehad bij Heerlen en haar omgeving. Naastenliefde stond bij hen altijd zeer hoog in het vaandel en zij hebben dan ook een groot deel van hun leven bijgedragen aan goede doelen in de omgeving. Deze betrokkenheid hebben zij ook meegegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. In de voetsporen van Henk en Riet en met hen beiden in gedachten zet de familie dit goede werk voort in de vorm van de Stichting Rosas Donamus. Rosas Donamus is de Latijnse benaming voor: 'Wij schenken rozen'. Rozen staan symbool voor het schenken. In de familie Stienstra hebben rozen altijd een belangrijke rol gespeeld en zo ook in het logo van de Stichting.

In de vijf gouden rozen leven Henk, Riet en hun drie dochters voort. Met het oprichten en steunen van een onafhankelijke Stichting wil de familie vanuit naastenliefde ondersteuning bieden voor goede doelen voor mens en maatschappij. Met name in en rondom Zuid-Limburg, de regio waar de familie zelf vandaan komt en waar hun hart naar uitgaat.

De roos zit in ons hart.
Edel van aard, prachtig van vorm en
heerlijk van geur; het mooiste cadeau
om te geven.

Een mooi compliment om te krijgen
ook. Voor iets wat je gedaan hebt of van
plan bent te gaan doen.

Vertel ons in geuren en kleuren waar
jouw hart ligt en laten we elkaar dan
samen het mooiste gunnen dat er
bestaat: aandacht en respect
voor elkaar.
 

                           Marcel van der Heyden

Team

Bij de uitvoering van de activiteiten wordt de Stichting Rosas Donamus ondersteund door ons team, dat bestaat uit:

Mr. I.H.J.(Illona) Boskeljon Possen
Mr. I.H.J.(Illona)
Boskeljon Possen
Juridische zaken
D.Y.R. (Denise) Haanappel Colier
D.Y.R. (Denise)
Haanappel Colier
Secretariaat
M.L.A. (Marc) Vromen Financiële zaken
M.L.A. (Marc) Vromen
Financiële zaken

ANBI

De Stichting Rosas Donamus is bij de belastingdienst gerangschikt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) en geregistreerd onder nummer RSIN 8629 53 790. Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens:
RSIN: 862953790
Bezoekadres: Akerstraat 126, 6417 BR Heerlen
Postadres: Postbus 299, 6400 AG Heerlen
E-mail: secretariaat@stichtingrosasdonamus.nl
Telefoon: 045-5718877

Klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen


Doelstelling
De Stichting Rosas Donamus stelt zich ten doel:
1.a. Om goede doelen vanuit naastenliefde voor mens en maatschappij te ondersteunen. De Stichting zet zich in voor het algemeen maatschappelijk belang. Deze doelen worden onderverdeeld in: Sociale doelen (welzijn), Onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek, Kerk en levensbeschouwing, Gezondheid, Kunst en cultuur en Natuur.
De stichting zal bij het nastreven van deze doelstelling zich met name, doch niet uitsluitend, richten op de stad Heerlen en haar omgeving in Parkstad. De doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van donaties aan andere instellingen met de ANBI-status of op projectmatige basis aan andere initiatieven of organisaties voor activiteiten op de hierboven genoemde gebieden. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
1. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting.


Bestuurssamenstelling:
De heer B.M. Schoonderwoerd (voorzitter)
Mevrouw mr. R.M.Y. Vernooij (secretaris)
Mevrouw drs. Y.C.L.M. Stienstra (penningmeester)
Mevrouw A.H.M.H. Stienstra
Mevrouw M.I.R. Meijs-Stienstra
Mevrouw mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst
 

Hoofdlijnen beleidsplan
Het beleid van Rosas Donamus is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Met name door het verstrekken van donaties aan andere Stichtingen, ANBI’s of particuliere initiatieven, zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de Stichting. Rosas Donamus heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Rosas Donamus werft geen gelden. Bestuurders uit familiekring ontvangen geen beloning, externe bestuurders ontvangen niet-bovenmatig vacatiegeld. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet onredelijk. De administratie van Rosas Donamus wordt gevoerd door de family office Stienstra B.V. en de inkomsten en het vermogen worden door twee banken beheerd conform het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid.